REGULAMIN ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W  RUŚCU


Dla usprawnienia pracy w oddziałach przedszkolnych oraz pogłębienia współpracy z Rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów: 

1.    Podstawę przyjęcia dziecka do oddziałów przedszkolnych określa  dokładnie Regulamin Rekrutacji.

2.    Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do oddziału  przedszkolnego powinno regularnie do niego uczęszczać. 

3.    Do oddziału przedszkolnego może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego. 

4.    Nauczyciel nie podaje leków dzieciom. 

5.    W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrektora. 

6.    Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci. 

7.    Uznając prawo Rodziców do religijnego wychowania dzieci,  dyrektor  umożliwia naukę religii tym wychowankom, których Rodzice wyrażają takie życzenie.

8.    Czas pracy oddziałów przedszkolnych - od godz. 7.00 do godz. 17.00 (od poniedziałku do piątku).

9.    Dziecko powinno być odebrane z oddziału przedszkolnego do godziny 17.00 przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

10.  W poszczególnych grupach wiekowych jest  realizowane 5 godzin  podstawy  programowej wychowania przedszkolnego.

11.  W  oddziałach przedszkolnych  odbywają się dla wszystkich dzieci  bezpłatne zajęcia z rytmiki i języka angielskiego. 

12.  W oddziałach przedszkolnych obowiązuje całodzienne  żywienie dzieci. Ta działalność jest w pełni odpłatna. Stawka dzienna za żywienie dzieci wynosi 9,50 złotych.

13.  Zgodnie z ustawą za pobyt dziecka w oddziale  przedszkolnym naliczana jest opłata w wysokości 1zł za każdą godzinę poza realizacją podstawy programowej (oprócz dzieci 6 letnich).

14.  Opłatę za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym ( obliczoną na podstawie deklaracji)  należy uiścić  z góry do 10 dnia każdego na konto bankowe BS TARCZYN  41 8008 0008 2008 0090 0616 0002.

15.  Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do oddziału  przedszkolnego w sytuacji,  gdy   rodzice notorycznie nie przestrzegają regulaminu. 

16.  Pracownicy oddziałów przedszkolnych  nie ponoszą odpowiedzialności za przynoszone przez dzieci  wartościowe rzeczy. 16. Informację o rezygnacji dziecka z oddziału przedszkolnego należy złożyć na piśmie w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Ruścu.

17.  Rodzice zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminów i procedur związanych  z zachowaniem bezpieczeństwa dziecka w oddziałach przedszkolnych.

Regulamin oddziałów przedszkolnych wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny, społeczno-emocjonalny. Przestrzegając go obopólnie stworzymy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa. 

 


PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO


1.    Za bezpieczeństwo dziecka  w drodze do  i z oddziału przedszkolnego ( przed i po zakończonych zajęciach dydaktyczno-opiekuńczych i  odebraniu dziecka od wychowawcy) odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.

2.    Rodzice/prawni opiekunowie osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, co oznacza, że zobowiązani są do wprowadzenia dziecka do sali dydaktycznej.

3.    Zabrania się rodzicom/prawnym opiekunom, pod których opieką zostaje dziecko, aby pozwalali na samodzielne przejście dziecka do przedszkola z terenu parkingu czy szatni.

4.    Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali dydaktycznej  do momentu odebrania dziecka przez opiekuna.

5.    Rodzic zobowiązany jest przyprowadzać do oddziału przedszkolnego dziecko zdrowe.

6.    Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeżeli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe.

7.    Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli według niego dziecko może być chore. W przypadku kiedy temperatura dziecka wskazuje stan podgorączkowy lub chorobowy odmawia przyjęcia dziecka do grupy. Nauczyciel też odmawia przyjęcia dziecka do grupy kaszlącego, z katarem lub innymi oznakami wskazującymi na chorobę.

8.    Dzieci należy przyprowadzać do godziny 8.30.

9.    Dziecko powinno być  odbierane z oddziału przedszkolnego przez rodziców/ prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią do godziny 17.00.

10.  Rodzice zobowiązani są do wypisania z początkiem każdego nowego roku szkolnego upoważnienia do odbioru  dziecka z oddziału przedszkolnego oraz uaktualniania go w razie potrzeby.

11.  Upoważnienie do odbioru dziecka rodzice/ prawni opiekunowie składają bezpośrednio u wychowawcy grupy.

12.  Upoważnienie musi zawierać dane osoby upoważniającej jak i osoby upoważnianej (imię, nazwisko, seria i numer dowodu).  Od momentu odebrania dziecka z oddziału przedszkolnego przez osobę upoważnioną cała odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka spoczywa na osobie dającej upoważnienie.

13.  Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia tożsamości osoby odbierającej dziecko i zweryfikowania z upoważnieniem złożonym przez rodziców/ prawnych opiekunów.

14.  Osoba odbierająca dziecko jest zobowiązana do okazania dokumentów nauczycielowi, w razie odmowy nauczyciel ma prawo nie wydać dziecka.

15.  Jeżeli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel odmawia wydania dziecka i informuje o tym rodziców.

16.   Wychowawca nie uwzględnia telefonicznego  powiadomienia  o zamiarze odebrania dziecka przez inną osobę niż osoba upoważniona.

17.  Nauczyciel ma obowiązek odmówić wydania dziecka osobie nietrzeźwej i poinformować o tym fakcie rodzica. Jeżeli nietrzeźwym będzie rodzic,  wychowawca zawiadamia o fakcie policję.

18.  Przy odbieraniu dziecka z placu zabaw wymaga się od rodziców/ prawnych opiekunów,  aby podeszli razem z dzieckiem do wychowawcy i zgłosili fakt odebrania dziecka.  Rodzic/ opiekun prawny lub osoba upoważniona,  zobowiązana jest odebrać dziecko  i opuścić teren placu zabaw.  Dalsze zabawy po odebraniu dziecka możliwe są na zewnętrznym  placu zabaw.

19.  W przypadku gdy opiekun nie zdąży odebrać dziecka do godziny 17.00 zobowiązany jest wcześniej poinformować o tym wychowawcę.

20.  W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.00, a rodzic nie poinformuje o spóźnieniu wychowawcy, ten  pilnie kontaktuje się z rodzicami. Jeśli kontakt z jakiegoś powodu jest niemożliwy, nauczyciel powiadamia dyrektora, ten zaś powiadamia o takim fakcie komisariat policji, a rodzice mogą być pociągnięci do odpowiedzialności.

DZIECKO POWINNO BYĆ ODEBRANE  NAJPÓŹNIEJ DO GODZINY 17.00 !!!!!


PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PODEJRZENIA, ŻE OPIEKUN JEST POD WPŁYWEM ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH

1.    Nauczyciel nie wydaje dziecka i zawiadamia o zaistniałym fakcie drugiego rodzica/ prawnego opiekuna lub inną osobę upoważnioną przez rodzica.

2.    Gdy nie będzie możliwości powiadomienia innego opiekuna,  nie wydaje dziecka i zawiadamia o tym dyrektora, ten powiadamia policję.

3.    W przypadku odmowy odebrania dziecka przez inne upoważnione osoby wychowawca powiadamia dyrektora, a ten policję.

4.    Przez cały czas wykonywania powyższych czynności dziecko pozostaje pod opieką wychowawcy.

5.    Po zakończeniu działań interwencyjnych dotyczących zdarzenia nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją dyrektorowi.

6.    Po rozpoznaniu przez policję sytuacji domowej dziecka dyrektor wraz z patrolem policji podejmują decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie.

7.    Jeżeli zaistniała sytuacja powtórzy się dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny- Wydział Rodzinny i Nieletnich i powiadomić rodziców o podjętych działaniach. 


PROCEDURA W PRZYPADKU NIE ODEBRANIA DZIECKA Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO


1.    Jeśli dziecko nie zostanie odebrane z oddziału przedszkolnego w godzinach otwarcia placówki, nauczyciel powiadamia o tym fakcie dyrektora.

2.    Dyrektor lub pod jego nieobecność  nauczyciel zawiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców/prawnych opiekunów i zobowiązuje ich do niezwłocznego odebrania dziecka z oddziału przedszkolnego.

3.    W przypadku braku kontaktu z rodzicami wychowawca kontaktuje się z osobami upoważnionymi do odbioru dziecka i zobowiązuje ich do odbioru dziecka.

4.    Jeśli próba zawiadomienia rodziców/ prawnych opiekunów lub osoby upoważnionej się nie powiedzie, dyrektor lub nauczyciel zawiadamia  policję.

5.    Dyrektor wraz z policją podejmują dalsze działania przewidziane prawem, łącznie
z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym. Nauczyciel sporządza ze zdarzenia notatkę służbową, którą przekazuje dyrektorowi.

6.    Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania prawa obowiązującego w przedszkolu.

7.    Jeżeli  przypadki nieodbierania dziecka z oddziału przedszkolnego powtórzą się dwukrotnie, dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny i poinformować rodziców/prawnych opiekunów o podjętych działaniach.